V rámci tejto aktivity projektu sa riešiteľský kolektív zaoberá metódami mikrosimulácie, aplikáciou mikrosimulačných modelov v podmienkach Slovenska a tvorbou prognóz trhu práce ( s prepojením makro ekonomických modelov ). Medzi jednotlivé výstupy tejto aktivity môžeme zahrnúť:

 

  • Riešitelia sú členmi Medzinárodnej mikrosimulačnej asociácie (IMA).

  • V rámci pracovnej skupiny Special Interest Group in Dynamic Microsimulation a projektu EU-InGRID-2 riešitelia spolupracujú na publikácií týkajúcej sa simulovania migrácie v jednotlivých krajinách Európy (prebieha).

  • Riešitelia spolupracovali s Útvarom hodnoty za peniaze pri tvorbe revízií výdavkov s názvom „Zamestnanosť a mzdy vo verejnej správe„. Pri tvorbe tohto dokumentu bol využití práve mikrosimulačný model, ktorý vznikol aj pomocou tohto projektu.

  • Riešitelia spolupracujú s Inštitútom vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na tvorbe mikrosimulačného modelu, ktorý bude predikovať počty študentov na jednotlivých stupňoch štúdia v okresoch Slovenska. Model bude identifikovať potreby počtu učiteľov regionálneho školstva v krátkodobom a strednodobom horizonte. (prebieha)   

  • Model bol využití na tvorbu predikcií trhu práce, pričom dokáže detegovať nesúlad ponuky a dopytu. Ukážky použitia mikrosimulačného modelu na tvorbu predikcie trhu práce môžete nájsť vo viacerých publikáciách (1, 2, 3).

  • Využitie spolu s metodikou slovenského mikrosimulačného modelu bolo publikované v Journal of Microsimulation.

  • V rámci tejto aktivity vznikli aj analytické štúdie, ktoré sa zameriavali na určité aspekty trhu práce s využitím individuálnych dát. Analýzy sa zameriavali na pracovnú mobilitu na trhu práce a mzdovú mobilitu.  Priebežné výsledky sa prezentovali aj na seminári, ktorý sa organizoval aj vďaka projektu.

  • Verzia mikrosimulačného kódu SLAMM_microsim je voľne dostupná. Táto verzia je naprogramovaná v neplatenom softvéri LIAM2.

  • V snahe o pokračovanie výskumu ohľadne mikrosimulačných modelov využiteľných na Slovensku bol podaný aj nový APVV projekt.