Štúdie kvantifikujúce dopad nástrojov aktívnej politiky trhu práce

Ide o dopadové štúdie generované pred-programovaným kódom spracúvajúcim údaje poskytnuté Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácia je doplnená opisom programov na základe informácie z Databázy politiky trhu práce, ktorú spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu.

Štúdia sleduje účastníkov nástrojov aktívnej politiky trhu práce (APTP) z roku 2017 a vyhodnocuje ich následnú (ne)prítomnosť v databáze registrovaných uchádzačov o zamestnanie počas troch rokov od ukončenia podpory (2018-2020). Dopad je kvantifikovaný porovnaním účastníkov s im podobnými dvojičkami metódami propensity score matching ako aj inverse probability weighting. Táto metodika zohľadňuje rozdiely v skladbe účastníkov a nepodporených uchádzačov o zamestnanie. Štúdie pre jednotlivé nástroje, v slovenskom aj anglickom jazyku, nájdete nižšie.  

Automated reports on the impact of Slovak active labour market policies

Reports are generated based on an automated code processing administrative data provided by the Central Office of Labour, Social Affairs and Family (Slovak Public Employment Service) and the information from the Labour Market Policy Database administrated by the European Commission.

Studies track participants from 2017 and evaluate their absence from registered unemployment three years after participation (2018-2020). We identify the impact based on a comparison with a balanced control group using techniques of propensity score matching and inverse probability weighting. Our strategy should account for observable differences in the composition of participants to eligible non-participants. Reports for particular programmes can be found below in Slovak and English.