Štúdie kvantifikujúce dopad nástrojov aktívnej politiky trhu práce:

Ide o dopadové štúdie generované pred-programovaným kódom spracúvajúcim údaje poskytnuté Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácia je doplnená opisom programov na základe informácie z Databázy politiky trhu práce, ktorú spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu.

Štúdia sleduje účastníkov nástrojov aktívnej politiky trhu práce (APTP) z roku 2017 a vyhodnocuje ich následnú (ne)prítomnosť v databáze registrovaných uchádzačov o zamestnanie počas troch rokov od ukončenia podpory (2018-2020). 

Dopad je kvantifikovaný porovnaním účastníkov s im podobnými dvojičkami metódami propensity score matching ako aj inverse probability weighting. Táto metodika zohľadňuje rozdiely v skladbe účastníkov a nepodporených uchádzačov o zamestnanie.

Štúdie publikujeme v anglickom jazyku, avšak pre slovenského čitateľa aj s odkazom na príslušný paragraf Zákona o službách zamestnanosti č. 2004/5 podľa ktorého je podpora poskytovaná.