Základné údaje

o projekte :

Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce

Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0329

Doba riešenia projektu: 8/2018 – 12/2021

Hlavným cieľom projektu je podpora tvorby politík v oblasti trhu práce a zmien daňovo odvodového systému prostredníctvom tvorby relevantných vedeckých informácii. Hlavný cieľ bude dosiahnutý v rámci troch nosných aktivít projektu.

Prvou aktivitou je spracovanie administratívnych údajov za účelom ex-post vyhodnocovania účinnosti nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Pomocou techník kontrafaktuálneho vyhodnocovania dopadov politík budú odhadované, takzvané čisté efekty jednotlivých nástrojov, tak aby získaná informácia spĺňala medzinárodné štandardy aplikované na vyhodnotenia v tejto oblasti. Výsledky aktivity tak významne doplnia existujúci stav poznania o čistej účinnosti aktívnej politiky trhu práce na Slovensku.
 
Druhá aktivita zastrešuje vývoj a úpravy modelu VZAM, vyvinutého na Ekonomickom ústave SAV v rámci predchádzajúcich APVV projektov. V súčasnosti je model aplikovaný na simulovanie vývoja štruktúry ponukovej strany slovenského trhu práce, zmenu vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva, ako aj štruktúru zamestnanosti podľa povolania a sektoru ekonomickej činnosti. Úpravou modelu bude možné rozšíriť jeho aplikovateľnosť na ex-ante simulovanie zmien v politikách trhu práce a daňovo odvodového systému a ich následných dopadov na zamestnanosť, rast mzdy, či verejné financie.

Tretia aktivita je venovaná jednak komunikácii špecifických požiadaviek decíznej sféry a vývoju jednotlivých aplikácii metodík vyhodnocovania dopadov verejných politík. Aplikácia medzinárodne zaužívaných techník vyhodnocovania dopadov politík si, nie len v slovenských podmienkach, bežne vyžaduje menšie metodologické úpravy. Dôvodom môže byť jednak lokálna dostupnosť údajov, ale aj špecifické potreby decíznej sféry. Riešiteľský kolektív poskytuje dostatok skúseností s tvorbou metodologických inovácii pre potreby praxe. Tretia aktivita tak zastrešuje komunikovanie špecifických požiadaviek decíznej sféry a potreby tvorby metodologických inovácii.